W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polityka prywatności i cookies

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Mając na uwadze ochronę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług dostępnych w domenie www.konsultant-it.pl (dalej jako: Serwis) zbieranych za pomocą Serwisu oraz wymogi co do określenia warunków świadczenia tych usług i wykorzystywania plików cookies (dalej jako: niniejsza Polityka). Jeżeli jesteś taką osobą niniejsza Polityka jest adresowana do Ciebie (dalej jako: Użytkownik lub Ty). 

§ 2.

Niniejsza Polityka umożliwi Użytkownikowi, uzyskanie w szczególności informacji dotyczących:

 • Administratora Danych Osobowych (ADO);
 • zakresu i celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane;
 • sposobu zbierania danych osobowych;
 •  praw osób, których dane dotyczą;\odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, jeżeli istnieją;
 • sposobu zabezpieczania danych osobowych;
 •  zasad wykorzystywania plików cookies.

 

 § 3.

Informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Serwisu, w szczególności za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce Serwisu: KONTAKT i funkcjonalności zakładki Serwisu: PRACA jest: „KONSULTANT IT” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-118), ul. Krzywa 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000179641 (dalej jako: Spółka lub My).
 • w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą nw. danych kontaktowych: biuro@konsultant-it.pl, tel. 61 662 42 22
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako: UŚU), przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO) oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

§ 4.

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 • Administrator Danych Osobowych (dalej też jako: ADO) - to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7) RODO - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W szczególności ADO jest Spółka w przypadku danych osobowych zbieranych za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce Serwisu: KONTAKT i funkcjonalności zakładki Serwisu: PRACA, w procesach przetwarzania danych osobowych, zakresach i celach w nich określonych, w tym nie obejmujących szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO, gdyż dla Spółki zbieranie takich danych jest zbędne i w związku z tym obowiązuje zakaz ich zamieszczania, tak jak treści o charakterze bezprawnym;
 • dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1) RODO -  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Serwis - wszystkie usługi świadczone w domenie www.konsultant-it.pl, w szczególności możliwość kontaktu po podaniu danych osobowych za pomocą Formularza kontaktowego za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce Serwisu: KONTAKT lub narzędzia HelpDesk dostępnego w zakładce Serwisu: HELPDESK lub funkcjonalności zakładki Serwisu: PRACA;.
 • usługi świadczone drogą elektroniczną – to zgodnie z definicją z art. 2 pkt 4) UŚU - usługi, których wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika Serwisu), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • Użytkownik  - osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu lub kontaktuje się ze Spółką za pomocą usług dostępnych w Serwisie.
 • przetwarzanie danych osobowych - to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2) RODO - to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W przypadku Serwisu wykonywanie są takie operacje przetwarzanie danych osobowych,  jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,  przeglądanie i modyfikowanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 Rozdział 2.

Zakres i cel oraz podstawa prawna  przetwarzania danych osobowych

oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

§ 5 .

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w domenie www.konsultant-it.pl, w szczególności osoby (Użytkownika):

 • kontaktującej się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego w zakładce Serwisu: KONTAKT – tu podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę przekazanych w ten sposób danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/zadawane pytania, kontaktu dla uzyskania informacji handlowych i innych materiałów związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki jest art. 6 ust 1 lit. a) lub f) RODO i dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji w tym zakresie, a w celu nawiązania współpracy ze Spółką,  w tym zawarcia umowy jest art. 6 ust 1 lit. b) lub f) RODO, a wówczas dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania danej umowy i następnie okres przedawnienia wynikających z  niej roszczeń;
 • przesyłającej  nam dokumenty aplikacyjne w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją za pomocą zakładki Serwisu: PRACA - tu szczegółowe informacje co do podstawy prawnej przetwarzania przekazanych nam danych osobowych i dopełnienia obowiązku informacyjnego przez Spółkę również w pozostałym zakresie określonym art. 13 RODO, a także co do okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, określone są w zakładce Serwisu: Praca. 

 

 

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – tj. na postawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik zgodę może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na Nasz ww. adres korespondencyjny lub Nasz adres emailowy biuro@konsultant-it.pl.

Zasady korzystania z narzędzia HelpDesk dostępnego w zakładce Serwisu: HELPDESK określa  Regulamin HelpDesk udostępniony przez Spółkę dla jego Użytkowników - tu podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę przekazanych w ten sposób danych osobowych osób fizycznych reprezentujących danego Użytkownika po ich udostępnieniu Spółce jest - w związku z wykonywaniem umowy z danym Użytkownikiem - art. 6 ust 1 lit. b) lub f) RODO - a wówczas dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania danej umowy i następnie okres przedawnienia wynikających z  niej roszczeń. Co do tych danych osobowych - w zakresie dopełnienia obowiązku informacyjnego przez Spółkę również w pozostałym zakresie określonym art. 13 i 14 RODO - Spółka wskazuje na informacje podane w niniejszej Polityce co do danych osobowych osób kontaktujących się ze Spółką za pośrednictwem Formularza kontaktowego w zakładce Serwisu: KONTAKT.

§6.

Dane osobowe przekazane:

 • za pomocą Formularza kontaktowego - przetwarzane są przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, kontaktu dla uzyskania informacji handlowych i innych materiałów związanych z działalnością lub z ofertą handlową Spółki lub w celu nawiązania współpracy ze Spółką, w tym zawarcia i realizacji umowy; 
 • w dokumentach aplikacyjnych - przetwarzane są przez Spółkę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w Spółce; Szczegółowe informacje co do zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i dopełnienia obowiązku informacyjnego przez Spółkę w zakresie określonym art. 13 RODO określone są w zakładce Serwisu: PRACA. 

 

§ 7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne realizacji ww. danego celu ich przetwarzania, ponieważ specyfika  danego celu ich przetwarzania powoduje, że jego realizacja w postaci odpowiednio: udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą Formularza kontaktowego, lub  przekazane e dokumentów aplikacyjnych nie powinno być anonimowe dla umożliwienia realizacji celu danego procesu przetwarzania. Podanie niezbędnych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem realizacji danej czynności, w tym zawarcia danej umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji danej czynności.

§ 8.

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do realizacji danego celu ich przetwarzania. Podanie Spółce innych  informacji, w tym danych osobowych jest dobrowolne i może wymagać zgody Użytkownika, o którą w danym przypadku poprosimy.

§ 9.

Imię i nazwisko wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany przez Użytkownika adres

Możesz w każdej chwili zaktualizować swoje dane osobowe poprzez kontakt ze Spółką za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

 Rozdział 3.

Sposób zbierania danych osobowych.

§ 10.

Dane osobowe Użytkowników zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez odpowiednio w zakresie ww. ich procesów przetwarzania:

 • wypełnienie przez Użytkownika Formularza kontaktowego w zakładce Serwisu: KONTAKT;
 • przekazanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą funkcjonalności zakładki Serwisu: PRACA.

 

 Rozdział 4.

Prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11.

W zakresie ww. procesów  przetwarzania danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, które Ciebie dotyczą (Twoich danych osobowych):

 • prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ona jest postawą ich przetwarzania przez Nas;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody oraz jeżeli odbywa się w sposób zautomatyzowany. Co do Twoich danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na Nasz ww. adres korespondencyjny lub Nasz adres emailowy biuro@konsultant-it.pl 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Rozdział 5.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców, jeżeli istnieją.

 § 12.

Informujemy, że Twoje dane osobowe:

 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Nami i tylko zgodnie z Naszymi poleceniami.

 

 § 13.

 • Spółka nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu
 • Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania
 • Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na stronach Serwisu wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z niezbędną informacją.

 


Rozdział 6.

Sposób zabezpieczania danych osobowych.

§ 14.

 • Spółka wdrożyła i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO.
 • Spółka opracowała i wdrożyła niezbędną dokumentację przetwarzania danych osobowych.
 • Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez Spółkę, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

 

Rozdział 7.

Cookies

§ 15

 • Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Spółka stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie  w celu optymalizacji działań.
 • Cookies wykorzystywane są w celu:

 

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 • Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 • Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Spółki, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 • Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 • Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 • Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe.

§ 16.

 • Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przedmiocie usługi świadczonej drogą elektroniczną przesyłając ją na adres: biuro@konsultant-it.pl Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka:
 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka)
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies z włączoną ich obsługą (zalecane)
 3. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)
 • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 • Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej Polityki, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejsze Polityki. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

25 I 2021, 13:42:00

Miło nam poinformować Naszych Klientów i Partnerów, iż zgodnie z Umową Sprzedaży zawartą 22 stycznia 2021 r. pomiędzy Atende ...

Kontakt

Konsultant IT Sp.z.o.o.
ul. Krzywa 21
60-118 Poznań
+48 (61) 662-42-22
biuro@konsultant-it.pl